අති ගෞරවනීය පූජ්‍යපාද මීවනපලානේ සිරි ධම්මාලංකාර හිමියන් විසින් පවත්වන ලද
ගුවන් විදුලි ධර්ම දේශනා (උසස් ශ්‍රවණ තත්වයෙන්)

* Last Update On 09:35am Nov 06, 2016 MST

01-San-Deshanawa.mp3  [38.41 MB]  Download

02-Dwathawaya.mp3  [38.24 MB]  Download

03-Thipariwattaya.mp3  [38.18 MB]  Download

04-Dukkha-Sathya.mp3  [38.73 MB]  Download

05-patichchasamuppada-dharma-vigrahaya.mp3  [38.66 MB]  Download

06-pina-saha-kusalaya.mp3  [38.27 MB]  Download

07-Akkhana-Suthraya-Nayen-Mideema-Pin-Deema.mp3  [38.53 MB]  Download

08-manussaththa-patilabo-parama-dullabo.mp3  [37.69 MB]  Download

09-manasa.mp3  [36.87 MB]  Download

10-ichcha-nichcha-anichcha.mp3  [36.86 MB]  Download

11-kusalan-pajanathi-akusalan-pajanati-kosalamoolan-pajanathi-akusalamoolan-pajanathi.mp3  [37.65 MB]  Download

12-Dutheeya-kaala-suthraya.mp3  [36.70 MB]  Download

  •  ඊළඟ පි‍ටුවට >   [අග පි‍ටුව]